Ճնշման ուժ և ճնշում:Գազի ճնշում

Դասեր34,35

Թեման.Ճնշման ուժ և ճնշում:Գազի ճնշում

1.Որ ֆիզիկական մեծությունն է կոչվում ճնշում:

 

2.Գրել ճնշումը սահմանող բանաձևը:

p=F/S

3.Որոնք են ճնշման միավորները

պասկալը և մեգապասկալը։

4.Ինչով է պայմանավորված գազի <<ինքնակամ >> ընդարձակումը:

5.Ինչու են գազերը ճնշում գործադրում անոթի պատերին:

  1. բացատրեք գազում ճնշումը  ինչպես է փոփոխվում ,գազը բնութագրող մեծություններից կախված:

  

Լրացուցիչ առաջադրանք.Պատրաստել նյութեր էջ105-իևէջ109-ի թեմաներից,տեղադրեք բլոգներում,հղումը ուղարկեք ինձ:ԼուծելԳ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ51 -ից մինչև էջ54 -ը

 

Ճնշում
Ճնշման միավորները
Ճնշումը կյանքում և տեխնիկայում
Ճնշման ուժ

 

Գազի ճնշումը

Հայտնի է, որ գազի մոլեկուլներն անկանոն շարժվում են։ Իրենց շարժման ընթացքում դրանք բախվում են միմյանց, ինչպես նաև այն անոթի պատերին, որում գտնվում է գազը։

Գազի ճնշումը անոթի պատերին (գազի մեջ գտնվող մարմնի) վրա պայմանավորված է հազի մոլեկուլների հարվածներով։

Տվյալ զանգվածով գազի ծավալը մեծացնելիս մոլեկուլների թիվը յուրաքանչյուր 1սմ³-ում փոքրանոմ է դրանից փոքրանում է անոթի պատերին հարվածերի թիվը․ գազի ճնշումը փոքրանում է, եթե անփոփոխ է գազի ջերմաստիճանը և զանգվածը։
I-t և m- անփոփոխ, փոփոխ V:
II-m և V-անփոփոխ, t-փոփոխվում է։
P∼ t
III-t և V-անփոփոխ, m-ը փոփոխական
P∼m

Ճնշման հաղորդումը հեղուկներով և գազերով։
Պասկալի օրենքը։ Հեղուկի կամ գազի վրա գործադրվող ճնշումն առանց փոփոխության հողորդվում է հեղուկի կամ գազի ծավալի յուրաքանչյուր կետին։

Պարզ մեխանիզմներ:Լծակ:Լծակի կանոնը:Թեք հարթություն:Մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից:Ճախարակ:

որոնք ծառայում են ուժերի մոդուլները կամ ուղղությունները փոխելու համար, կոչվում են մեխանիզմներ։

2.Ինչ է լծակը:

 

3.Ինչն են անվանում ուժի բազուկ

4..Ճախարակի ինչ տեսակներ գիտենք:

շարժական ճախրակը, անշարժ ճախրակը և բազմաճախրակը։

5..Որ ճախարակն է կոչվում անշարժ:

Եթե բեռը բարձրացնելիս ճախրակի առանցքը մնում է անշարժ, ուրեմն այն կոչվում է անշարժ ճախրակ։

6.Որ ճախարակն է կոչվում շարժական:

Եթե բեռի շ ժամանակ շարժվում է նույնիսկ ճախրակը,  այն կոչում է շարժական ճախրակ։

7..Ինչ նպատակով է օգտագործվում անշարժ ճախարակը:

 

8..Ինչ նպատակով է օգտագործվում շարժական ճախարակը:Այն օգտագործելիս ինչքան ենք շահում ուժի մեջ:

Շարժական ճախրակի մեզ շատ է օգնում, և մեր գործը երկու անգամ հեշտանում է:

9.Ինչ է բազմաճախարակը:Այն օգտագործելիս որքան ենք շահում ուժի մեջ:

10.Գծել անշարժ և շարժական ճախարակների սխեմաները:

11.Որ աշխատանքն է կոչվում օգտակար

Այն աշխատանքը, որը կատարվում է մեքենան բարձրացնելու համար կոչվում է օգտակար։

12..Որ աշխատանքն է կոչվում լրիվ կամ ծախսված

 

13.Ինչու լրիվ աշխատանքը միշտ մեծ է օգտակար աշխատանքից

 

14.Որ մեծոթւյունն է կոչվում մեքենայի կամ մեխանիզմի օգտակար գործողության գործակից

15.Ձևակերպել մեխանիկայի <<ոսկե կանոնը>>

16.Հնարավոր է արդյոք,որ ՕԳԳ-ն մեծ լինի 100%-ից

Ոչ, հնարավոր չէ։

Լրացուցիչ աշխատանք

Գ.Մխիթարյանի <<Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I  >>-ից էջ39-ից

մինչև էջ 51:Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ էջ90-ից մինչև էջ100

Մեխանիկական աշխատանք: Հզորություն

Մեխանիկական աշխատանք:Հզորություն:

Դասարանում քննարկվող հարցեր.

1.Երբ է ֆիզիկայում օգտագործվում <<աշխատանք>> հասկացողությունը։

«Աշխատանք» հասկացողությունը ֆիզիկայում օգտագործվում է այն ժամանակ, երբ դիտարկում ենք մարմնի շարժումը որևի ուժի ազդեցությամբ։

2.Ինչ մեծություններից է կախված մեխանիկական  աշխատանքը

Մեխանիկական աշխատանքը կախված է ուժից և ճանապարհից։

3.Ինչպես հաշվել աշխատանքը:Որն է աշխատանքի բանաձևը

A=Fs

4.Ինչ միավորով է արտահայտվում աշխատանքը միավորների ՄՀ-ում

Աշխատանքը միավորների ՄՀ-ում արտահայտում են 1 Ջուլով։

5.Ինչն է կոչվում հզորություն

Հզորություն է կոչվում այն ֆիզիկական մեծությունը, որը հավասար է աշխատանքի հարբերությանն այն ժամանակամիջոցին, որի ընթացքում կատարվել է այդ աշխատանքը։

6.Ինչպես հաշվել հզորությունը:Որն է հզորություն բանաձևը

N=A:t

7.Ինչպես հաշվել աշխատանքը՝իմանալով հզորությունը և աշխատանքը կատարելու ժամանակամիջոցը

A=Nt

Սովորել Է..Ղազարյանի դասագրքից էջ82-ից մինչև էջ89,պատրաստել նյութ էջ89-ի«Հետաքրքիր է իմանալ»թեմայից

Ձիաուժ, հզորության արտահամակարգային հնացած միավոր է։ Մտցվել է 18-րդ դարում և շարունակում է կիրառվել տեխնիկայի որոշ բնագավառներում (ավտոմոբիլաշինություն, տրակտորաշինություն)։ Նշանակվում է՝ ձ. ու.։ Գոյություն ունեն ձիաուժի տարբեր չափանիշներ և տեսակներ։ Ուատտը փորձնականորեն որոշում է, որ ձին 75 կգ զանգվածով բեռը 1վ բարձրացնում է 1մ։ Ձիաուժի ամենատարածված չափը, որը հիմնականում օգտագործվում է էլեկտրատեխնիկայում հավասար է 745.699872 վատի։ Մի շարք երկրներում 1 ձ. ու. =75 կԳմ/վրկ=735, 499 վտ։ Միավորը օգտագործման մեջ է մտցրել շոտլանդացի ինժեներ Ջեյմս Վատը՝ ջերմային շարժիչների և բեռնաքարշ ձիերի հզորությունները համեմատելու համար։

Լուծել Է. Ղազարյանի դասագրքից էջ173-ից մինչև էջ174 -ի խնդիրներ82-ից մինչև114

82.

2 տոննա փիղ

F-?

F=2000կգx9.8Ն=19600Ն

83.

0,5կգ գնդակ

F-?

F=9.8Ն:2=4.9Ն

84.

 

85.

86.

F=90Ն

m-?

m=90Ն:9.8Ն=9.1կգ

87.

Ճոպանը դիմանում է 2500Ն

Կդիմիանա 0,3 տ

2500Ն:9.8Ն=255

Ոչ, չի դիմանա

88.

M=10դմ3=10կգ

F-?

F=10×9.8Ն=98 Ն

89.

 

107.

F=20Ն

S=5Մ

A=?

A=Fxs=100Ջ

108.

F=8Ն

A=32Ջ

S-?

S=A:F=32:8=4մ

109.

S=5մ

M=10կգ

A-?

10×9.8=98Ն

A=Fxs=98×5=490Ջ

110.

111.

112.

113.

114.

պ

Ուժ: Ձգողության երևույթը: Ծանրություն ուժ: Առաձգականություն մարմնի կշիռ

Գ. Մխիթրյան

Էջ 39 մաս է

 

Տարբերակ I

I.Մարմնի կշիռ կոչվում է այն ուժը, որով մարմնի (Երկրի ձգողության հետևանքով) ազդում է հենարանի կամ կախոցի վրա:

II.

Գ.Մխիթարյանի Գիտելիքների ստուգման առաջադրանքներ մաս I

Տարբերակ 1

I.

Պատ․՝ 1. 1մ3 ծավալով բետոնը 2200կգ է։

II.

P=m/v=16000:20=800կմ/մ3

Պատ․՝2. 800կգ/մ3

III.

P= m/v=1,6:0,002=800կգ/մ3

Պատ․` 4. 800կգ/մ3

IV.

P=2700կգ/մ3

գ/սմ-?

2700կգ/մ3=2700000/1000000գ/սմ=2,7գ/սմ3

Պատ․՝ 1. 2,7գ/սմ3

V.

V=0,5դմ3

M=450գ

P=?

P=m/v=450:500=0,9գ/սմ³

Պատ․՝ 2

Տարբերակ 2

 

I.

Պատ․՝ 3. P,m,v

II.

P=900կգ/մ3

Պատ․՝ 1. 1մ3 ծավալով սառույցի զանգվածը 900կգ է։

III.

V=0,5մ3

M=400կգ

P=?

P=m/v=400:0,5=800կգ/մ3

Պատ․՝4

IV.

P=710կգ/մ3

գ/սմ3=?

710կգ/մ3=710000/1000000=0,71գ/սմ3

Պատ․՝ 3.

V.

V=1,5դմ3

M=6կգ

P=?

P=m/v=6:1,5=4կգ/դմ3=4000/10=400գ/սմ3

Պատ․՝4

Տարբերակ 3

 

I.Որպեսզի գտնենք մարմնի խտությունը, հարկավոր է նրա զանգվածը բաժանել ծավալին։

Պատ․՝1

II.

P=800կգ/մ3

Պատ․՝ 2. 800կգ զանգվածով կերոսինը զբաղեցնում է 1մ3 ծավալ։

III.

V=0,2մ3

M=160կգ

P=?

P=m/v=160/0,2=800կգ/մ3

Պատ․՝4

IV.

P=10500կգ/մ3

գ/սմ3

10500կգ/մ3=10500000/1000000=

V.

V=0,6դմ3

M=1,5կգ

P=m/v=1,5:0,6=1500:600=2,5գ/սմ³

 

Տարբերակ 4

I.Նյութի խտությունը անվանում են այդ նյութի միավոր ծավալի զանգվածը։

Պատ․՝ 3

 

II.

P=1,290կգ/մ3

Պատ․՝ 1մ3 ծավալով օդի զանգվածի 1,290կգ է։

III.

V=50մ3

M=4000կգ

P=?

P=m/v=4000:50=80

IV.

P=11300կգ/մ3

գ/սմ3

11300կգ/մ3=11300000/1000000=11,3գ/սմ3

Պատ․՝2

V.

V=10լ=10դմ3

M=9կգ

P=?

P=m/v=9/10=9000/100=90գ/սմ3

Պատ․՝1

 

 

Պինդ մարմնի խտության որոշումը

Տարբերակ 1

I.Չափանոթի ամենափոքր  բաժանման արժեքը հավասար է

150-100=50

50:5=10մլ=10սմ3

Պատ․՝ 2

II.

V=80մլ=80սմ3

Պատ․՝ 5

III.

V1=10մլ=10սմ3

Պատ․՝1

IV.

M=70գ

V=10սմ3

P=m/v=70:10=7գ/սմ3

Պատ․՝2

 

Տարբերակ 2

 

 

  1. Չափանոթի ամենափոքր բաժանման արժեքը հավասար է

200-100=100

100:5=20մլ=20սմ3

Պատ․՝ 4

II.

V=140սմ3

Պատ․՝ 1

III.

V1=20սմ3

Պատ․՝4

IV.

V=20սմ3

M=170գ

P=m/v=170:20=8,5գ/սմ3

Պատ․՝ 1

Տարբերակ 3

  1. Ամենափոքր բաժանման արժեքը հավասար է

200-150=50

50:2=25մլ=25սմ3

Պատ․՝3

II.

Vջուր=175սմ3

Պատ․՝3

III.

Vմարմին=50սմ3

Պատ․՝3

 

Տարբերակ 4

I.Ամենափոքր բաժանման արժեքը հավասար է

100-50=50

50:2=25մլ=25սմ3

Պատ․՝ 3

II.

Vջուր=150սմ3

Պատ․՝3

III.

Vմարմին=50սմ3

Պատ․՝ 3

IV.

M=445գ

V=50սմ3

P=m/v=445/50=8,9գ/սմ3

Պատ․՝3

Մարմնի զանգված: Զանգվածի միավորումը

Մարմնի իներտության քանակական չափը կոչվում է մարմնի զանգված: Զանգվածը ֆիզիկական մեծություն է նշանակվում է m(էմ) տառով: Զանգվածի հիմնական միավորը ՄՀ-ում պլատինի և իրիդիումի համաձուլվածքից պատրաստված գլանի չափանմուշի զանգվածն է, որը  անվանվել է 1կգ:  Չափման գործիքներն են կշռաքարերի հավաքածուն և կշեռքները:

կշռաքարերի հավաքածու

90204A0A-57D4-4B22-BF31-5EB84F91F957

կշեռքները

8F20C94A-9FCE-4296-8953-B9C5FCC5599C606F5A1F-547C-4204-9EFC-BF2C0206D105